Noddwr cefnogol

Telerau ac Amodau

Cyffredinol

1 Hyrwyddir Stroliwch a Roliwch Sustrans gan Sustrans, rhif cwmni 1797726, (Rhif Elusen Gofrestredig 326550 (Cymru a Lloegr), SCO39263 (Yr Alban)) (“Yr hyrwyddwr”/”ni”).
2 Dyddiadau’r her yw dydd Llun 21 Mawrth – 1 Ebrill 2022.
3 Caiff ysgolion gofnodi siwrneiau/gweithgareddau corfforol (i’r rhai hynny sy’n wynebu rhwystrau i gyfranogi) ar gyfer yr her ar wefan Stroliwch a Roliwch Sustrans rhwng 9yb dydd Llun 21 Mawrth 2022 tan hanner dydd ddydd Mawrth 5ed Ebrill 2022. Ni fydd siwrneiau a wnaed cyn yr amser dechrau neu ar ôl yr amser cau yn cyfrif tuag at yr her.
4 Dylid anfon unrhyw ymholiad ynghylch yr ymgyrch hwn at: Stroliwch a Roliwch Sustrans, Sustrans, 2 Cathedral Square, College Green, Bryste BS1 5DD neu bigwalkandwheel@sustrans.org.uk.
5 Ceidw’r hyrwyddwyr yr hawl i ganslo’r ymgyrch hwn ar unrhyw adeg, os penderfynir fod angen, neu os bydd amgylchiadau y tu hwnt i’w reolaeth yn codi.

Cyfranogiad

6 Mae Stroliwch a Roliwch Sustrans yn agored i holl ysgolion y Deyrnas Unedig. Mae angen rhif DfE/SEED/Inst er mwyn cwblhau’r broses gofrestru a galluogi ysgolion i gymryd rhan.
7 Anogwn ysgolion i gofnodi siwrneiau ar bob un o ddyddiau’r her, ond eu pum niwrnod gorau sy’n penderfynu eu safle terfynol. Am ragor o fanylion ynghylch sut gall disgyblion gymryd rhan os ydyn nhw’n wynebu rhwystr i gyfranogi, gweler yr adran ‘Siwrneiau cymwys a gweithgareddau corfforol’ isod.
8 Dydd Gwener, 1 Ebrill 2022 yw diwrnod olaf yr her a dyma hefyd y dim gwisg ysgol i godi arian dewisol y gall ysgolion ddewis cymryd rhan ynddo. Bydd gweithgareddau’r diwrnod dim gwisg ysgol i godi arian yn agored i holl blant yr ysgol. Fodd bynnag, dim ond plant sy’n gwneud siwrneiau egnïol neu’r cymryd rhan mewn ffyrdd eraill – fel yr amlinellir yn y pdf Ffyrdd o gymryd rhan yn yr her y gellir eu cofnodi at ddiben y gystadleuaeth.
9 Mae tri chategori ar gyfer mathau o ysgolion yn Stroliwch a Roliwch Sustrans: ysgol gynradd fach (llai na 250 disgybl), ysgol gynradd fawr (250 neu fwy o ddisgyblion), ac ysgolion uwchradd.

Nid oes categori ar wahân ar gyfer ysgolion ADY. Caiff disgyblion gydag anghenion dysgu ychwanegol a/neu anableddau wneud siwrneiau egnïol i’r ysgol neu wneud gweithgaredd corfforol arall yn yr ysgol a all gyfrif tuag at sgôr ddyddiol yr ysgol. Gall hyn gynnwys cerdded, defnyddio cadair olwyn, sgwtera neu feicio (gan ddefnyddio beiciau’r ysgol/beiciau llonydd/beiciau wedi’u haddasu yn ôl y galw), neu weithgaredd corfforol arall yn ystod y diwrnod ysgol, e.e. yn ystod cyfnodau egwyl yr ysgol, ar yr iard chwarae. Gellir cofnodi gweithgareddau a gwblhawyd yn yr ysgol ar wefan Stroliwch a Roliwch Sustrans fel ‘gweithgareddau corfforol’ ac maent yn cyfrif tuag at eich sgôr dyddiol.

Penderfyniad staff yr ysgol yw beth sy’n cyfrif fel un gweithgaredd corfforol i ddisgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol a/neu anableddau, gan roi ystyriaeth i allu’r disgyblion.

Dim ond un siwrne egnïol neu weithgaredd corfforol y dylid ei gofnodi fesul disgybl fesul diwrnod.

Caiff ysgolion meithrin gymryd rhan yng nghystadleuaeth Stroliwch a Roliwch Sustrans a bwrw fod ganddynt rif DfE. Os nad oes gan feithrinfa rif DfE a’u bod yn dymuno cymryd rhan, dylid cysylltu â bigwalkandwheel@sustrans.org.uk.
10 Caiff cyfranogwyr gofrestru fel ysgol gyfan. Fodd bynnag, os na all yr ysgol gyfan gymryd rhan, caiff ysgolion gofrestru un dosbarth neu grŵp blwyddyn yn yr her. Os caiff ysgol ei chofrestru fel ysgol gyfan, ni chaniateir i ddosbarthiadau neu grwpiau blwyddyn yn yr ysgol honno gofrestru ar wahân fel dosbarth.
11 Mae’r hyrwyddwyr yn anelu at gefnogi ysgolion yn ystod yr her drwy ddarparu adnoddau ar thema Stroliwch a Roliwch Sustrans ar eu cyfer. Fodd bynnag, ni ellir ein dal yn atebol os na allwn ddarparu’r adnoddau hyn am unrhyw reswm.
12 Nid yw’r hyrwyddwyr yn gyfrifol am gamddefnyddio unrhyw wobr, na hawliadau, atebolrwydd, colled neu ddifrod sy’n deillio o’r ymgyrch hwn neu sy’n gysylltiedig ag ef. Nid oes gan yr hyrwyddwyr wybodaeth am amodau lleol ac mae’n bosibl, o ganlyniad i’r amodau hynny, na fydd y llwybrau a ddewisir yn ddiogel, yn cynnwys ond heb ei gyfyngu i: tywydd, prosiectau adeiladu, cau ffyrdd neu ddigwyddiadau eraill. Mae unrhyw ysgolion, o gofrestru i gymryd rhan yn Stroliwch a Roliwch Sustrans, yn derbyn bod rhaid iddyn nhw, neu eu cynrychiolwyr, arfer pwyll yn eu gweithgareddau sy’n deillio o gymryd rhan yn Stroliwch a Roliwch Sustrans, a nhw sy’n gyfrifol am benderfyniadau sy’n effeithio ar ddiogelwch disgyblion a chyfranogwyr eraill.
13 Mae sefydliadau sy’n hyrwyddo Stroliwch a Roliwch Sustrans yn gymwys i gofrestru i gael cyfrif Stroliwch a Roliwch Sustrans ar gyfer hyrwyddwyr allanol, sy’n rhoi mynediad iddynt at adnoddau hyrwyddo, adnodd i greu byrddau arweinwyr ar gyfer ysgolion penodol, a mynediad at dudalennau hafan ysgolion. Fodd bynnag, nid yw’r cyfrif hwn yn rhoi mynediad iddynt at fanylion hyrwyddwyr ysgolion.
14 Cynghorir ysgolion i wirio eu manylion i gyd ar wefan Stroliwch a Roliwch cyn i’r her ddechrau. Os bydd unrhyw wybodaeth yn anghywir, dylent gysylltu â threfnwyr yr her (bigwalkandwheel@sustrans.org.uk) i newid y manylion cyn dyddiad dechrau’r her. Unwaith bydd yr her wedi dechrau, ni fydd modd addasu’r wybodaeth a roddwyd wrth gofrestru. Gall manylion anghywir arwain at roi ysgol yn y categori anghywir a gwneud ysgol/dosbarth yn anghymwys i dderbyn unrhyw wobrau neu dlysau.

Siwrneiau egnïol a gweithgareddau corfforol cymwys

15 Rhaid i ysgol neu ddosbarth gofnodi eu siwrneiau egnïol/gweithgareddau corfforol er mwyn:
  • derbyn sgôr ddyddiol sy’n pennu eu safle yn y categori ar ddiwedd yr her.
  • ymddangos ar y byrddau arweinwyr dyddiol
  • bod yn gymwys i ennill yn y raffl wobrau ddyddiol
16 Caiff ysgol/grŵp blwyddyn/dosbarth gofnodi un siwrne gerdded, cadair olwyn, sgwtera neu feicio fesul disgybl fesul diwrnod o’r her. Dylai hyn fod ar gyfer y siwrne i’r ysgol bob dydd. I’r rhai hynny sy’n parcio a rhodio/olwyno, gellir cofnodi eu siwrne i’r ysgol fel siwrne egnïol i’r ysgol yn yr her os cafodd 10 munud olaf y siwrne ei gwneud ar droed, mewn cadair olwyn, ar sgwter neu ar feic.
17 Caiff myfyrwyr sydd ag anghenion dysgu ychwanegol a/neu anableddau mewn ysgolion ADY ac ysgolion prif lif gymryd rhan yn Stroliwch a Roliwch Sustrans trwy gerdded, defnyddio cadair olwyn, sgwtera neu feicio i’r ysgol neu wneud gweithgaredd corfforol yn yr ysgol. Gall hyn gynnwys cerdded, defnyddio cadair olwyn, sgwtera neu feicio (gan ddefnyddio beiciau’r ysgol/beiciau llonydd/beiciau wedi’u haddasu yn ôl y galw), neu weithgaredd corfforol arall yn ystod y diwrnod ysgol, e.e. yn ystod cyfnodau egwyl yr ysgol, ar yr iard chwarae. Gellir cofnodi gweithgareddau a gwblhawyd yn yr ysgol ar wefan Stroliwch a Roliwch Sustrans fel ‘gweithgareddau corfforol’ ac maent yn cyfrif tuag at eich sgôr dyddiol.

Penderfyniad staff yr ysgol yw beth sy’n cyfrif fel un gweithgaredd corfforol i ddisgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol a/neu anableddau, gan roi ystyriaeth i allu’r disgyblion.
18 Caiff plant sy’n defnyddio cludiant am ddim gan yr Awdurdod Lleol i gyrraedd yr ysgol, ac sydd felly’n methu gwneud siwrne egnïol i’r ysgol, gymryd rhan yn Stroliwch a Roliwch Sustrans yn y ffyrdd canlynol:
  • Cânt wneud siwrne egnïol i’r ysgol ar droed, gan ddefnyddio cadair olwyn, ar sgwter neu ar feic. Mae parcio a rhodio/olwyno hefyd yn cyfrif fel siwrne egnïol i’r ysgol yn yr her os cafodd 10 munud olaf y siwrne ei gwneud ar droed, mewn cadair olwyn, ar sgwter neu ar feic.
  • Cânt gerdded, defnyddio cadair olwyn, sgwtera neu feicio am 30 munud yn yr ysgol neu wneud 30 munud o ymarfer corff yn yr ysgol. Dylid cofnodi’r gweithgareddau a gwblheir yn yr ysgol fel ‘gweithgareddau corfforol’.
  • Gwneud siwrne egnïol arall o gartref. Mae angen cofnodi siwrneiau egnïol o’r cartref gydag aelod o’r teulu ar sail siwrneiau egnïol (arall).
19 Caiff disgyblion sy’n dysgu o bell o ganlyniad i’r coronafeirws gymryd rhan yn Stroliwch a Roliwch Sustrans drwy wneud siwrneiau egnïol o gartref, neu 30 munud o weithgaredd corfforol yn y cartref. Mae angen cofnodi’r siwrne egnïol o gartref fel ‘siwrneiau egnïol (arall)’ ac mae angen cofnodi’r gweithgaredd corfforol a wneir gartref fel ‘gweithgareddau corfforol’ ar wefan Stroliwch a Roliwch Sustrans.
20 Caiff disgyblion ysgolion preswyl nad oes ganddynt mo’r opsiwn o siwrne i’r ysgol gymryd rhan yn Stroliwch a Roliwch Sustrans drwy wneud siwrne egnïol arall o’r ysgol. Dylid cofnodi hyn fel ‘siwrneiau egnïol (arall)’.
21 Mae ysgol/grŵp blwyddyn/dosbarth sy’n cymryd rhan yn yr her yn cytuno i gofnodi siwrneiau/gweithgareddau corfforol mor gywir â phosibl o fewn y rheolau a amlinellir yn y telerau ac amodau hyn.

Enillwyr terfynol y categorïau

22 Rhaid cofnodi siwrneiau a gweithgareddau corfforol erbyn hanner dydd ddydd Mawrth 5ed Ebrill 2022 er mwyn i ysgolion fod yn gymwys i fod yn enillwyr terfynol yn eu categori.
23 Pennir safle ysgol/grŵp blwyddyn/dosbarth ar ddiwedd yr her gan eu sgorau dyddiol. Cyfrifir sgorau dyddiol ar sail y gyfran o ysgol/grŵp blwyddyn/dosbarth sy’n cofnodi siwrne cerdded/cadair olwyn/sgwtera/beicio neu weithgaredd corfforol y diwrnod hwnnw, ac fe’u cyflwynir fel canran. e.e. Bydd ysgol sydd â 100 o ddisgyblion, a 60 o’r rheiny yn cerdded, yn defnyddio cadair olwyn, yn sgwtera neu’n beicio i’r ysgol neu’n cymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol ar un diwrnod yn cael sgôr ddyddiol o 60%.
24 Enillwyr terfynol yr her fydd yr ysgol/grŵp blwyddyn/dosbarth gyda’r sgôr uchaf fel cyfartaledd o’u pum niwrnod gorau. Seilir y canlyniadau ar y data a gofnodwyd gan yr ysgol/dosbarth.
25 Pe bai sgôr gyfartal, bydd yr ysgolion ar frig y bwrdd arweinwyr yn cael eu cyhoeddi’n enillwyr ar y cyd.
26 Mae yna dri chategori cyffredinol yn her 2022:
  • ysgol gynradd fach (1-250 disgybl)
  • ysgol gynradd fawr (250+ disgybl)
  • ysgolion uwchradd.
Bydd y pum ysgol sydd ar frig y byrddau arweinwyr ar gyfer pob un o’r categorïau hyn yn derbyn tystysgrif Stroliwch a Roliwch Sustrans 2022 ecsgliwsif wedi’i fframio.
27 Caiff yr ysgolion buddugol terfynol a’r safleoedd terfynol eu cadarnhau ddim hwyrach na 8fed Ebrill. Bydd manylion yr ysgolion buddugol yn cael eu cyhoeddi ar wefan Stroliwch a Roliwch. Y rhain fydd y safleoedd swyddogol a therfynol fel y’i pennir gan yr hyrwyddwyr.
28 Bydd yr hyrwyddwyr yn pennu enillwyr y gwobrau a’r safleoedd terfynol yn unol â’u perfformiad yn ystod y gystadleuaeth. Bydd yr holl benderfyniadau o’r fath yn derfynol ac yn rhwymol.

Byrddau arweinwyr dyddiol

29 Er mwyn cael eu cynnwys ar y byrddau arweinwyr dyddiol, dylai ysgol/grŵp blwyddyn/dosbarth gofnodi eu siwrneiau/gweithgareddau corfforol ar wefan Stroliwch a Roliwch yn unol â’r tabl isod.
Diwrnod yr her Terfyn amser cofnodi siwrneiau
Dydd Llun 21 Mawrth Dydd Mawrth 22 Mawrth 9yb
Dydd Mawrth 22 Mawrth Dydd Mercher 23 Mawrth 9yb
Dydd Mercher 23 Mawrth Dydd Iau 24 Mawrth 9yb
Dydd Iau 24 Mawrth Dydd Gwener 25 Mawrth 9yb
Dydd Gwener 25 Mawrth Dydd Llun 28 Mawrth 9yb
Dydd Llun 28 Mawrth Dydd Mawrth 29 Mawrth 9yb
Dydd Mawrth 29 Mawrth Dydd Mercher 30 Mawrth 9yb
Dydd Mercher 30 Mawrth Dydd Iau 31 Mawrth 9yb
Dydd Iau 31 Mawrth Dydd Gwener 1 Ebrill 9yb
Dydd Gwener 1 Ebrill Dydd Llun 4 Ebrill 9yb
30 Ni fydd cyfranogwyr yn ymddangos ar y byrddau arweinwyr dyddiol os byddant yn cofnodi eu canlyniadau ar ôl 9yb ar y diwrnod ysgol canlynol. Fodd bynnag, bydd y siwrneiau/gweithgareddau corfforol yn cael eu hychwanegu at eu cyfanswm terfynol ar gyfer yr her os caiff y siwrneiau/gweithgareddau corfforol hyn eu cofnodi cyn hanner dydd ddydd Mawrth 5 Ebrill 2022.
31 Mae’r byrddau arweinwyr cyffredinol yn adlewyrchiad o’r canlyniadau a gofnodwyd erbyn 9yb bob dydd ac efallai nad ydynt yn gywir, gan ei bod yn bosibl na fydd rhai ysgolion yn cofnodi eu canlyniadau tan hanner dydd ddydd Mawrth 5 Ebrill.
32 Bydd yr hyrwyddwyr yn anelu at gyhoeddi byrddau arweinwyr dyddiol wedi’u diweddaru ar y wefan erbyn hanner dydd bob dydd, i ddangos canlyniadau’r diwrnod cynt. Fodd bynnag, ni ellir ein dal yn atebol os na allwn gadw at yr amserlen hon.
33 Unwaith bydd y canlyniadau ar gyfer bob wythnos wedi’u cyhoeddi, byddant yn derfynol.

Amodau a Thelerau Cyntaf i’r Felin

34 Bydd ysgolion sy’n cofrestru ar gyfer ymgyrch Stroliwch a Roliwch Sustrans cyn 9 Chwefror 2022 yn cael eu cynnwys mewn cystadleuaeth raffl ar hap.
35 Y wobr yw poteli dŵr chwaraeon Bio Sustrans a bandiau arddwrn ar gyfer dosbarth.
36 Dewisir yr enillydd ar hap, a chysylltir a chyhoeddir ei enw erbyn 24 Chwefror 2022. Fodd bynnag, ni ellir cael ein dal yn gyfrifol os ni allwn fodloni’r terfyn amser hwn.
37 Wrth gofrestru eich ysgol cyn 9 Chwefror 2022 rydych chi’n cytuno i gael eich ymrwymo i’r telerau ac amodau hyn.
38 Bydd Sustrans yn cysylltu â’r ysgol fuddugol drwy’r e-bost a ddefnyddiwyd i gofrestru yng nghystadleuaeth Stroliwch a Roliwch Sustrans. Bydd unrhyw ddata personol sy’n ymwneud ag ymgeiswyr yn cael ei ddefnyddio yn unol â deddfwriaeth diogelu data cyfredol yn unig.
39 Dylai’r enillydd hawlio’r wobr erbyn 3 Mawrth 2022. Wedi’r dyddiad hwn, mae gan yr hyrwyddwr yr hawl i dynnu’r wobr yn ôl yn gyfan gwbl neu ddewis enillydd arall.

Raffl wobrau ddyddiol

40 Mae Stroliwch a Roliwch Sustrans wedi’i chynllunio i fod yn her hwyliog i helpu eich ysgol hyrwyddo siwrneiau cerdded, cadair olwyn, sgwtera a beicio i’r ysgol. I ategu hyn, mae’r drefn o rannu gwobrau yn ddyddiol ac ar hap, i ganiatáu cymaint o ysgolion â phosibl ledled y Deyrnas Unedig i ennill gwobrau am ymdrechion eu disgyblion.
41 I gael eich cynnwys yn y raffl wobrau, rhaid ichi gofnodi eich siwrneiau egnïol/gweithgaredd corfforol ar wefan Stroliwch a Roliwch Sustrans erbyn 9yb ar y diwrnod ysgol canlynol.
42 Caiff enillwyr gwobrau eu dewis ar hap o blith yr holl ysgolion/grwpiau blwyddyn/dosbarthiadau sydd â sgôr o 15% wedi’i gyfrif ar y diwrnod penodol hwnnw (gweler “Enillwyr categorïau terfynol” uchod am fanylion ynghylch sut cyfrifir y sgôr ddyddiol).
43 Nid yw bob ysgol/grŵp blwyddyn/dosbarth yn gymwys ar gyfer yr holl wobrau. Anelir rhai gwobrau at gyfranogwyr sydd wedi’u cofrestru mewn categorïau penodol yn unig. Bydd manylion am wobrau dyddiol, a phwy sy’n gymwys i’w hennill, ar gael ar dudalen hafan ysgolion ar bob diwrnod yn ystod y gystadleuaeth.
44 Byddwn yn anelu at gyhoeddi enillydd y wobr ddyddiol erbyn hanner dydd y diwrnod canlynol. Fodd bynnag, ni ellir ein dal yn atebol os na fyddwn yn llwyddo i gadw at yr amserlen hon.
45 Yr hyrwyddwyr fydd yn pennu enillwyr y gwobrau dyddiol yn unol â’r telerau ac amodau. Bydd yr holl benderfyniadau o’r fath yn derfynol ac yn rhwymol.
46 Dylai’r enillydd hawlio’r wobr erbyn dydd Llun 16 Mai 2022. Ar ôl y dyddiad hwn, ceidw’r hyrwyddwyr yr hawl i dynnu’r wobr yn ôl yn gyfan gwbl neu ddewis enillydd arall.

Gwobr raffl arolwg cyn digwyddiad

47 Rydym wedi cyflwyno arolwg cyn y digwyddiad i’n helpu i ddeall faint o siwrneiau llesol ychwanegol a wneir yn ystod Stroliwch a Roliwch Sustrans.
48 Mae angen casglu data ysgolion drwy arolwg teithiau llesol cyn digwyddiad ddydd Mercher 9 Mawrth 2022 (pythefnos cyn y gystadleuaeth).
49 Defnyddir y data a gesglir ar 9 Mawrth 2022 i sefydlu gwaelodlin teithio llesol ar gyfer yr ysgol.
50 I ddiolch i ysgolion am gymryd rhan yn yr arolwg cyn digwyddiad, bydd ysgolion sy’n cyflwyno eu data arolwg cyn digwyddiad ar wefan tudalen arolwg Stroliwch a Roliwch erbyn 9am, 21 Mawrth 2022 yn cael eu cynnwys yn awtomatig yn y gystadleuaeth gwobr raffl ar hap.
51 Dewisir yr enillydd ar hap, a chysylltir a chyhoeddir ei enw erbyn 31 Mawrth 2022. Fodd bynnag, ni ellir ein dal yn gyfrifol os na allwn fodloni’r terfyn amser hwn.
52 Wrth gofnodi data arolwg cyn-digwyddiad cyn 21 Mawrth rydych yn cytuno i gael eich ymrwymo i’r telerau a’r amodau hyn.
53 Bydd Sustrans yn cysylltu â’r enillydd drwy’r cyfeiriad e-bost a ddefnyddiwyd i gofrestru ar gyfer cystadleuaeth Stroliwch a Roliwch. Bydd unrhyw ddata personol ynghylch cystadleuwyr yn cael ei ddefnyddio yn unol â deddfau diogelu data cyfredol yn unig.
54 Dylai’r enillydd hawlio’r wobr erbyn 14 Ebrill 2022. Wedi’r dyddiad hwn, mae gan yr hyrwyddwr yr hawl i dynnu’r wobr yn ôl yn gyfan gwbl neu ddewis enillydd arall

Gwobr raffl arolwg wedi’r digwyddiad

55 Rydym wedi cyflwyno arolwg wedi digwyddiad i’n helpu i ddeall faint o siwrneiau teithio llesol ychwanegol sy’n digwydd yn dilyn ymgyrch Stroliwch a Roliwch Sustrans.
56 Mae angen casglu data teithiau llesol i’r ysgol wedi’r digwyddiad ddydd 6 Mehefin 2022 (2 fis wedi’r gystadleuaeth).
57 Defnyddir y data a gesglir ar 6 Mehefin 2022 i gyfrifo sgôr effaith ar gyfer yr ysgol yn gyffredinol a phob dosbarth a ddarparodd data arolwg cyn digwyddiad.
58 Canran y newid fydd y sgôr effaith mewn teithio llesol yn ystod Stroliwch a Roliwch Sustrans, o’i gymharu â gwaelodlin yr ysgol yn ystod y pythefnos cyn y gystadleuaeth (y data teithio llesol cyn digwyddiad 9 Mawrth).
59 I ddiolch i ysgolion am gymryd rhan yn yr arolwg cyn y digwyddiad, bydd ysgolion sy’n cyflwyno eu data arolwg ar ôl y digwyddiad ar dudalen arolwg Stroliwch a Roliwch ar y wefan erbyn 9am, 8 Mehefin 2022 yn ddiofyn yn cael cofrestru mewn gwobr raffl ar hap.
60 Dewisir yr enillydd ar hap, cysylltir ag ef a chyhoeddir ei enw erbyn 8 Mehefin 2022. Ond ni ellir ein dal yn gyfrifol os na allwn fodloni’r terfyn amser hwn.
61 Wrth gofnodi data arolwg ar ôl digwyddiad cyn 8 Mehefin 2022 .Rydych chi’n cytuno i gael eich ymrwymo i’r telerau ac amodau hyn.
62 Dylai’r enillydd hawlio’r gwobrau hyn erbyn 27 Mehefin 2022. Wedi’r dyddiad hwn, mae hawl gan yr hyrwyddwr yr hawl i dynnu’r wobr yn ôl yn gyfan gwbl neu ddewis enillydd arall.

Telerau ac Amodau Ychwanegol ar gyfer gwobrau dyddiol a chystadlaethau gwobrau eraill

63 Ni fydd unrhyw ddewis ariannol amgen i’r gwobrau’n cael eu cynnig, hyd yn oed yn achos canslo.
64 Nid yw’r wobr yn drosglwyddadwy. Pe byddai amgylchiadau nas rhagwelwyd yn codi, ceidw’r hyrwyddwyr yr hawl i gynnig gwobr amgen.
65 Bydd Sustrans yn cysylltu â’r enillwyr drwy’r cyfryngau cymdeithasol neu drwy ebost. Byddwn yn rhannu enw a chyfeiriad ebost enillwr gwobr gyda noddwyr y wobr er mwyn trefnu i’r wobr gael ei danfon. Bydd unrhyw ddata personol sy’n gysylltiedig â chystadleuwyr yn cael ei ddefnyddio dim ond yn unol â deddfwriaethau diogelu data cyfredol, a dim ond ar gyfer gweinyddu’r wobr y caiff ei ddefnyddio.
66 Trefnir danfon y wobr yn uniongyrchol rhwng rhoddwr y wobr a’r enillydd. Nid yw Sustrans yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ddanfon y wobr berthnasol na boddhad yr enillydd gyda’r eitem(au). Cysylltwch â’r cwmni a roddodd y wobr yn y sefyllfa hon.
67 Dylai’r enillydd hawlio’r wobr erbyn dydd Llun 16 Mai 2022. Ar ôl y dyddiad hwn, ceidw’r hyrwyddwyr yr hawl i dynnu’r wobr yn ôl yn gyfan gwbl neu ddewis enillydd arall.
68 Ni all yr hyrwyddwyr dderbyn cyfrifoldeb am golled neu lygriad data ar ei daith.
69 Ceidw’r hyrwyddwyr yr hawl i ganslo neu dynnu Gwobrau Dyddiol yn ôl, felly hefyd unrhyw gystadlaethau gwobrau eraill sy’n gysylltiedig â’r Her ar unrhyw adeg.
70 Gall yr hyrwyddwyr amnewid unrhyw wobr a gaiff ei rhoi fel rhan o’r ymgyrch hwn ag un o’r un gwerth neu werth uwch, fel y penderfyna’r hyrwyddwr, yn llwyr ar ei ddisgresiwn ei hun.

Telerau ac amodau ychwanegol

71 Ni chewch addasu logo nac adnoddau Stroliwch a Roliwch Sustrans, na natur y gystadleuaeth, oni bai fod caniatâd ysgrifenedig yn cael ei roi gan dîm Stroliwch a Roliwch Sustrans. Gellir gwneud ceisiadau trwy anfon ebost at bigwalkandwheel@sustrans.org.uk.
72 Ni chewch addasu enw cystadleuaeth Stroliwch a Roliwch Sustrans. Rhaid cyfeirio at y gystadleuaeth fel naill ai “Stroliwch a Roliwch Sustrans”, “Stroliwch a Roliwch Sustrans/Big Walk and Wheel”, neu ‘Sustrans Big Walk and Wheel”.
73 Ni chaniateir ichi ddefnyddio cystadleuaeth Stroliwch a Roliwch Sustrans i greu incwm neu elw heblaw am godi arian i Sustrans. Fodd bynnag, A BWRW BOD ysgolion yn cymryd rhan yn Stroliwch a Roliwch Sustrans, caniateir iddynt godi arian i’w hysgol eu hunain yn ystod y gystadleuaeth.
74 Rhaid ichi beidio â defnyddio cystadleuaeth Stroliwch a Roliwch Sustrans mewn unrhyw ffordd sy’n niweidiol i enw da Sustrans.
75 O gofrestru ar wefan Stroliwch a Roliwch Sustrans, ystyrir eich bod wedi derbyn y telerau ac amodau hyn.
76 Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd a’n gwybodaeth am ddefnyddio cwcis ar wahân, os gwelwch yn dda.