Prif noddwr

Telerau ac Amodau

Cyffredinol

1.

Hyrwyddir Stroliwch a Roliwch Sustrans gan Sustrans, rhif cwmni 1797726, (Rhif Elusen Gofrestredig 326550 (Cymru a Lloegr), SCO39263 (Yr Alban) (“Yr hyrwyddwr”/”ni”).

2.

Dyddiadau’r her yw dydd Llun 20- 31 Mawrth 2023.

3.

Caiff ysgolion gofnodi siwrneiau ar gyfer yr her ar wefan Stroliwch a Roliwch Sustrans rhwng dydd Llun 20 Mawrth 2023 tan hanner dydd Llun Mawrth 3 Ebrill 2023. Ni fydd siwrneiau a wnaed cyn yr amser dechrau neu ar ôl yr amser cau yn cyfrif tuag at yr her.

4.

Dylid anfon unrhyw ymholiad ynghylch yr ymgyrch hwn at: bigwalkandwheel@sustrans.org.uk.

5.

Ceidw’r hyrwyddwyr yr hawl i ganslo’r ymgyrch hwn ar unrhyw adeg, os penderfynir fod angen, neu os bydd amgylchiadau y tu hwnt i’w reolaeth yn codi.

Cyfranogiad

6.

Mae Stroliwch a Roliwch Sustrans yn agored i holl ysgolion y Deyrnas Unedig. Mae angen rhif DfE/SEED/Inst er mwyn cwblhau’r broses gofrestru a galluogi ysgolion i gymryd rhan.

Caiff ysgolion meithrin gymryd rhan yn her Stroliwch a Roliwch Sustrans a bwrw fod ganddynt rif DfE. Os nad oes gan feithrinfa rif DfE a’u bod yn dymuno cymryd rhan, dylid cysylltu â bigwalkandwheel@sustrans.org.uk.

7.

Mae tri chategori ar gyfer mathau o ysgolion yn Stroliwch a Roliwch Sustrans: ysgol gynradd fach (llai na 250 disgybl), ysgol gynradd fawr (250 neu fwy o ddisgyblion), ac ysgolion uwchradd.

Nid oes categori ar wahân ar gyfer ysgolion ADY. Caiff disgyblion gydag anghenion addysgol arbennig a/neu anableddau wneud siwrneiau egnïol i’r ysgol sy’n cael eu cyfrif tuag at sgôr ddyddiol yr ysgol. Gall hyn gynnwys cerdded, defnyddio cadair olwynion, sgwtera neu feicio (gan ddefnyddio beiciau’r ysgol/beiciau llonydd/beiciau wedi’u haddasu os oes angen).

Penderfyniad staff yr ysgol yw beth sy’n cyfrif fel un siwrne egnïol i ddisgyblion sydd ag anghenion addysgol arbennig a/neu anableddau, gan roi ystyriaeth i allu’r disgyblion.

8.

Caiff cyfranogwyr gofrestru fel ysgol gyfan. Fodd bynnag, os na all yr ysgol gyfan gymryd rhan, caiff ysgolion gofrestru un dosbarth neu grŵp blwyddyn yn yr her. Os caiff ysgol ei chofrestru fel ysgol gyfan, ni chaniateir i ddosbarthiadau neu grwpiau blwyddyn yn yr ysgol honno gofrestru ar wahân fel dosbarth.

9.

Nid yw’r hyrwyddwyr yn gyfrifol am gamddefnyddio unrhyw wobr, na hawliadau, atebolrwydd, colled neu ddifrod sy’n deillio o’r ymgyrch hwn neu sy’n gysylltiedig ag ef. Nid oes gan yr hyrwyddwyr wybodaeth am amodau lleol ac mae’n bosibl, o ganlyniad i’r amodau hynny, na fydd y llwybrau a ddewisir yn ddiogel, yn cynnwys ond heb ei gyfyngu i: tywydd, prosiectau adeiladu, cau ffyrdd neu ddigwyddiadau eraill. Mae unrhyw ysgolion, o gofrestru i gymryd rhan yn Stroliwch a Roliwch Sustrans, yn derbyn bod rhaid iddyn nhw, neu eu cynrychiolwyr, arfer pwyll yn eu gweithgareddau sy’n deillio o gymryd rhan yn Stroliwch a Roliwch Sustrans, a nhw sy’n gyfrifol am benderfyniadau sy’n effeithio ar ddiogelwch disgyblion a chyfranogwyr eraill.

10.

Cynghorir ysgolion i wirio eu manylion i gyd ar wefan Stroliwch a Roliwch cyn i’r her ddechrau. Os bydd unrhyw wybodaeth yn anghywir, dylent gysylltu â threfnwyr yr her (bigwalkandwheel@sustrans.org.uk) i newid y manylion cyn dyddiad dechrau’r her. Unwaith bydd yr her wedi dechrau, ni fydd modd addasu’r wybodaeth a roddwyd wrth gofrestru. Gall manylion anghywir arwain at roi ysgol yn y categori anghywir a gwneud ysgol/dosbarth yn anghymwys i dderbyn unrhyw wobrau neu dlysau.

11.

Mae’r hyrwyddwyr yn anelu at gefnogi ysgolion yn ystod yr her drwy ddarparu adnoddau ar thema Stroliwch a Roliwch Sustrans ar eu cyfer. Fodd bynnag, ni ellir ein dal yn atebol os na allwn ddarparu’r adnoddau hyn am unrhyw reswm.

12.

Mae sefydliadau sy’n hyrwyddo Stroliwch a Roliwch Sustrans yn gymwys i gofrestru i gael cyfrif Stroliwch a Roliwch Sustrans ar gyfer hyrwyddwyr allanol, sy’n rhoi mynediad iddynt at adnoddau hyrwyddo, adnodd i greu byrddau arweinwyr ar gyfer ysgolion penodol, a mynediad at dudalennau hafan ysgolion. Fodd bynnag, nid yw’r cyfrif hwn yn rhoi mynediad iddynt at fanylion hyrwyddwyr ysgolion.

Siwrneiau egnïol cymwys

13.

Rhaid i ysgol neu ddosbarth gofnodi eu siwrneiau egnïol er mwyn:

  • derbyn sgôr ddyddiol sy’n pennu eu safle yn y categori ar ddiwedd yr her
  • ymddangos ar y byrddau arweinwyr dyddiol
  • bod yn gymwys i ennill yn y raffl wobrau ddyddiol
14.

Caiff ysgol/grŵp blwyddyn/dosbarth gofnodi un siwrne gerdded, cadair olwynion, sgwtera neu feicio fesul disgybl fesul diwrnod o’r her. Dylai hyn fod ar gyfer y siwrne i’r ysgol bob dydd. I’r rhai sy’n parcio a cherdded/olwyno neu ddefnyddio cludiant cyhoeddus neu gludiant ysgol, mae eu siwrne i’r ysgol yn cyfrif tuag at yr her os oes unrhyw ran o’r siwrne’n cael ei gwneud ar droed, gan ddefnyddio cadair olwyn, sgwtera neu feicio am 10 munud neu fwy.

15.

Caiff disgyblion gydag anghenion addysgol arbennig a/neu anableddau mewn ysgolion ADY ac ysgolion prif lif ill dau gymryd rhan yn Stroliwch a Roliwch Sustrans drwy gerdded, defnyddio cadair olwynion, sgwtera neu feicio i’r ysgol (gan ddefnyddio beiciau’r ysgol/beiciau llonydd/beiciau wedi’u haddasu os oes angen).

16.

Mae ysgol/grŵp blwyddyn/dosbarth sy’n cymryd rhan yn yr her yn cytuno i gofnodi siwrneiau/gweithgareddau corfforol mor gywir â phosibl o fewn y rheolau a amlinellir yn y telerau ac amodau hyn.

17.

Anogwn ysgolion i gofnodi siwrneiau ar bob un o ddyddiau’r her, ond eu pum niwrnod gorau sy’n penderfynu eu safle terfynol.

Enillwyr terfynol y categorïau

18.

Rhaid cofnodi siwrneiau a erbyn hanner dydd Llun Mawrth 3 Ebrill 2023 er mwyn i ysgolion fod yn gymwys i fod yn enillwyr terfynol yn eu categori.

19.

Pennir safle ysgol/grŵp blwyddyn/ dosbarth ar ddiwedd yr her gan eu sgorau dyddiol. Cyfrifir sgorau dyddiol ar sail y gyfran o ysgol/grŵp blwyddyn/dosbarth sy’n cofnodi siwrne cerdded/cadair olwynion/sgwtera/beicio’r diwrnod hwnnw, ac fe’u cyflwynir fel canran. E.e. Bydd ysgol sydd â 100 o ddisgyblion, a 60 o’r rheiny yn cerdded, yn defnyddio cadair olwynion, yn sgwtera neu’n beicio i’r ysgol ar unrhyw ddiwrnod penodol yn cael sgôr ddyddiol o 60%.

20.

Enillwyr terfynol yr her fydd yr ysgol/grŵp blwyddyn/dosbarth gyda’r sgôr uchaf fel cyfartaledd o’u pum niwrnod gorau. Seilir y canlyniadau ar y data a gofnodwyd gan yr ysgol/dosbarth.

21.

Mae yna dri chategori cyffredinol yn her 2023: 

  • ysgol gynradd fach (1-250 disgybl)
  •  ysgol gynradd fawr (250+ disgybl)
  • ysgolion uwchradd.

Bydd y pum ysgol sydd ar frig y byrddau arweinwyr ar gyfer pob un o’r categorïau hyn yn derbyn tystysgrif Stroliwch a Roliwch Sustrans 2023 ecsgliwsif wedi’i fframio.

22.

Pe bai sgôr gyfartal, bydd yr ysgolion ar frig y bwrdd arweinwyr yn cael eu cyhoeddi’n enillwyr ar y cyd.

23.

Caiff yr ysgolion buddugol terfynol a’r safleoedd terfynol eu cadarnhau ddim hwyrach na 24 Ebrill. Bydd manylion yr ysgolion buddugol yn cael eu cyhoeddi ar wefan Stroliwch a Roliwch. Y rhain fydd y safleoedd swyddogol a therfynol fel y’i pennir gan yr hyrwyddwyr

24.

Bydd yr hyrwyddwyr yn pennu enillwyr yr her yn unol â pherfformiad yr ysgolion. Bydd yr holl benderfyniadau o’r fath yn derfynol ac yn rhwymol.

Byrddau arweinwyr dyddiol

25.

Er mwyn cael eu cynnwys ar y byrddau arweinwyr dyddiol, dylai ysgol/grŵp blwyddyn/dosbarth gofnodi eu siwrneiau ar wefan Stroliwch a Roliwch yn unol â’r tabl isod.

.
Diwrnod yr herTerfyn amser ar gyfer cofnodi siwrneiau
Dydd Llun 20 Mawrth

Dydd Mawrth 21 Mawrth hanner dydd

Dydd Mawrth 21 MawrthDydd Mercher 22 Mawrth hanner dydd
Dydd Mercher 22 MawrthDydd Lau 23 Mawrth hanner dydd
Dydd Lau 23 MawrthDydd Gwener 24 Mawrth hanner dydd
Dydd Gwener 24 MawrthDydd Llun 27 Mawrth hanner dydd
Dydd Llun 27 Mawrth Dydd Mawrth 28 Mawrth hanner dydd
Dydd Mawrth 28 MawrthDydd Mercher 29 Mawrth hanner dydd
Dydd Mercher 29 MawrthDydd Lau 30 Mawrth hanner dydd
Dydd Lau 30 MawrthDydd Gwener 31 Mawrth hanner dydd
Dydd Gwener 31 MawrthDydd Llun 3 Ebrill hanner dydd

26.

Ni fydd cyfranogwyr yn ymddangos ar y byrddau arweinwyr dyddiol os byddant yn cofnodi eu canlyniadau ar ôl hanner dydd ar y diwrnod ysgol canlynol. Fodd bynnag, bydd y siwrneiau yn cael eu hychwanegu at eu cyfanswm terfynol ar gyfer yr her os caiff y siwrneiau hyn eu cofnodi cyn hanner dydd 3 Ebrill 2023.

27.

Ni fydd cyfranogwyr yn ymddangos ar y byrddau arweinwyr dyddiol os byddant yn cofnodi eu canlyniadau ar ôl hanner dydd ar y diwrnod ysgol canlynol. Fodd bynnag, bydd y siwrneiau yn cael eu hychwanegu at eu cyfanswm terfynol ar gyfer yr her os caiff y siwrneiau hyn eu cofnodi cyn hanner dydd ddydd Ebrill 2023.

28.

Bydd yr hyrwyddwyr yn anelu at gyhoeddi byrddau arweinwyr dyddiol wedi’u diweddaru ar y wefan erbyn 2pm bob dydd, i ddangos canlyniadau’r diwrnod cynt. Fodd bynnag, ni ellir ein dal yn atebol os na allwn gadw at yr amserlen hon.

29.

Unwaith bydd y canlyniadau ar gyfer bob wythnos wedi’u cyhoeddi, byddant yn derfynol.

Amodau a Thelerau Cyntaf i’r Felin

30.

Bydd ysgolion sy'n cofrestru ar gyfer ymgyrch Stroliwch a Roliwch Sustrans cyn 6 Chwefror 2023 yn cael eu cynnwys mewn cystadleuaeth raffl ar hap.

31.

Y wobr yw poteli dŵr chwaraeon Bio Sustrans a bandiau arddwrn ar gyfer dosbarth.

32.

Dewisir yr enillydd ar hap, a chysylltir a chyhoeddir ei enw erbyn 3 Mawrth 2023. Fodd bynnag, ni ellir cael ein dal yn gyfrifol os ni allwn fodloni'r terfyn amser hwn.

33.

Wrth gofrestru eich ysgol cyn 6 Chwefror 2023 rydych chi’n cytuno i gael eich ymrwymo i’r telerau ac amodau hyn.

34.

Bydd Sustrans yn cysylltu â’r ysgol fuddugol drwy’r e-bost a ddefnyddiwyd i gofrestru yng nghystadleuaeth Stroliwch a Roliwch Sustrans. Bydd unrhyw ddata personol sy’n ymwneud ag ymgeiswyr yn cael ei ddefnyddio yn unol â deddfwriaeth diogelu data cyfredol yn unig.

35.

Dylai’r enillydd hawlio’r wobr erbyn 10 Mawrth 2023. Wedi’r dyddiad hwn, mae gan yr hyrwyddwr yr hawl i dynnu’r wobr yn ôl yn gyfan gwbl neu ddewis enillydd arall.

Raffl wobrau ddyddiol

36.

Mae Stroliwch a Roliwch Sustrans wedi’i chynllunio i fod yn her hwyliog i helpu eich ysgol hyrwyddo siwrneiau cerdded, cadair olwyn, sgwtera a beicio i’r ysgol. I ategu hyn, mae’r drefn o rannu gwobrau yn ddyddiol ac ar hap, i ganiatáu cymaint o ysgolion â phosibl ledled y Deyrnas Unedig i ennill gwobrau am ymdrechion eu disgyblion

37.

I gael eich cynnwys yn y raffl wobrau, rhaid ichi gofnodi eich siwrneiau egnïol ar wefan Stroliwch a Roliwch Sustrans erbyn hanner dydd ar y diwrnod ysgol canlynol.

38.

Caiff enillwyr gwobrau eu dewis ar hap o blith yr holl ysgolion/grwpiau blwyddyn/dosbarthiadau sydd â sgôr o 15% wedi’i gyfrif ar y diwrnod penodol hwnnw (gweler “Enillwyr categorïau terfynol” uchod am fanylion ynghylch sut cyfrifir y sgôr ddyddiol).

39.

Nid yw bob ysgol/grŵp blwyddyn/dosbarth yn gymwys ar gyfer yr holl wobrau. Anelir rhai gwobrau at gyfranogwyr sydd wedi’u cofrestru mewn categorïau penodol yn unig. Bydd manylion gwobrau dyddiol, a phwy sy’n gymwys i’w hennill, ar gael ar dudalen gwobrau gwefan Stroliwch a Roliwch Sustrans.

40.

Byddwn yn anelu at gyhoeddi enillydd y wobr ddyddiol erbyn 2pm y diwrnod canlynol. Fodd bynnag, ni ellir ein dal yn atebol os na fyddwn yn llwyddo i gadw at yr amserlen hon

41.

Yr hyrwyddwyr fydd yn pennu enillwyr y gwobrau dyddiol yn unol â’r telerau ac amodau. Bydd yr holl benderfyniadau o’r fath yn derfynol ac yn rhwymol.

42.

Dylai’r enillydd hawlio’r wobr erbyn dydd Llun 15 Mai 2023. Ar ôl y dyddiad hwn, ceidw’r hyrwyddwyr yr hawl i dynnu’r wobr yn ôl yn gyfan gwbl neu ddewis enillydd arall.

Gwobr raffl arolwg cyn digwyddiad

43.

Rydym wedi cyflwyno arolwg cyn y digwyddiad i'n helpu i ddeall faint o siwrneiau llesol ychwanegol a wneir yn ystod Stroliwch a Roliwch Sustrans.

44.

Mae angen casglu data ysgolion drwy arolwg teithiau llesol cyn digwyddiad ddydd Mercher 8 Mawrth 2023 (pythefnos cyn y gystadleuaeth).

45.

Defnyddir y data a gesglir ar 8 Mawrth 2023 i sefydlu gwaelodlin teithio llesol ar gyfer yr ysgol.

46.

I ddiolch i ysgolion am gymryd rhan yn yr arolwg cyn digwyddiad, bydd ysgolion sy'n cyflwyno eu data arolwg cyn digwyddiad ar wefan tudalen arolwg Stroliwch a Roliwch erbyn 9am, 20 Mawrth 2023 yn cael eu cynnwys yn awtomatig yn y gystadleuaeth gwobr raffl ar hap.

47.

Dewisir yr enillydd ar hap, a chysylltir a chyhoeddir ei enw erbyn 31 Mawrth 2023. Fodd bynnag, ni ellir ein dal yn gyfrifol os na allwn fodloni’r terfyn amser hwn.

48.

Wrth gofnodi data arolwg cyn-digwyddiad cyn 20 Mawrth rydych yn cytuno i gael eich ymrwymo i'r telerau a'r amodau hyn.

49.

Bydd Sustrans yn cysylltu â'r enillydd drwy’r cyfeiriad e-bost a ddefnyddiwyd i gofrestru ar gyfer cystadleuaeth Stroliwch a Roliwch. Bydd unrhyw ddata personol ynghylch cystadleuwyr yn cael ei ddefnyddio yn unol â deddfau diogelu data cyfredol yn unig.

50.

Dylai’r enillydd hawlio'r wobr erbyn 14 Ebrill 2023. Wedi'r dyddiad hwn, mae gan yr hyrwyddwr yr hawl i dynnu'r wobr yn ôl yn gyfan gwbl neu ddewis enillydd arall.

Gwobr raffl arolwg wedi’r digwyddiad

51.

Rydym wedi cyflwyno arolwg wedi digwyddiad i'n helpu i ddeall faint o siwrneiau teithio llesol ychwanegol sy'n digwydd yn dilyn ymgyrch Stroliwch a Roliwch Sustrans.

52.

Mae angen casglu data teithiau llesol i’r ysgol wedi'r digwyddiad ddydd Mercher 24 Mai 2023 (2 fis wedi'r gystadleuaeth).

53.

Defnyddir y data a gesglir ar 24 Mai 2023 i gyfrifo sgôr effaith ar gyfer yr ysgol yn gyffredinol a phob dosbarth a ddarparodd data arolwg cyn digwyddiad.

54.

Canran y newid fydd y sgôr effaith mewn teithio llesol yn ystod Stroliwch a Roliwch Sustrans, o'i gymharu â gwaelodlin yr ysgol yn ystod y pythefnos cyn y gystadleuaeth (y data teithio llesol cyn digwyddiad 8 Mawrth).

55.

I ddiolch i ysgolion am gymryd rhan yn yr arolwg cyn y digwyddiad, bydd ysgolion sy'n cyflwyno eu data arolwg ar ôl y digwyddiad ar dudalen arolwg Stroliwch a Roliwch ar y wefan erbyn 9am, 26 Mai 2023 yn ddiofyn yn cael cofrestru mewn gwobr raffl ar hap.

56.

Dewisir yr enillydd ar hap, cysylltir ag ef a chyhoeddir ei enw erbyn 5 Mehefin 2023. Ond ni ellir ein dal yn gyfrifol os na allwn fodloni'r terfyn amser hwn.

57.

Wrth gofnodi data arolwg ar ôl digwyddiad cyn 26 Mai 2023. Rydych chi’n cytuno i gael eich ymrwymo i’r telerau ac amodau hyn.

58.

Dylai’r enillydd hawlio’r gwobrau hyn erbyn 19 Mehefin 2023. Wedi’r dyddiad hwn, mae hawl gan yr hyrwyddwr yr hawl i dynnu’r wobr yn ôl yn gyfan gwbl neu ddewis enillydd arall.

Telerau ac Amodau Ychwanegol ar gyfer gwobrau dyddiol a chystadlaethau gwobrau eraill

59.

Mae opsiwn i ddisgyblion ysgolion uwchradd gyflwyno eu hymgyrch i bigwalkandwheel@sustrans.org.uk am gyfle i ennill y cyfle i ddangos eu hymgyrch i Schwalbe yn eu pencadlys yn y Deyrnas Unedig.

60.

Rhaid cyflwyno ymgyrchoedd disgyblion erbyn 28 Ebrill 2023 fan bellaf.

61.

Anelwn at gyflwyno’r rhai sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol erbyn 12 Mai ond ni ellir ein dal yn atebol os na allwn gadw at yr amserlen hon.

62.

Ni fydd unrhyw ddewis ariannol amgen i’r gwobrau’n cael eu cynnig, hyd yn oed yn achos canslo

63.

Nid yw’r wobr yn drosglwyddadwy. Pe byddai amgylchiadau nas rhagwelwyd yn codi, ceidw’r hyrwyddwyr yr hawl i gynnig gwobr amgen.

64.

Bydd Sustrans yn cysylltu â’r enillwyr drwy ebost. Byddwn yn rhannu enw a chyfeiriad ebost enillwr gwobr gyda noddwyr y wobr er mwyn trefnu i’r wobr gael ei danfon. Bydd unrhyw ddata personol sy’n gysylltiedig â chystadleuwyr yn cael ei ddefnyddio dim ond yn unol â deddfwriaethau diogelu data cyfredol, a dim ond ar gyfer gweinyddu’r wobr y caiff ei ddefnyddio.

65.

Trefnir danfon y wobr yn uniongyrchol rhwng rhoddwr y wobr a’r enillydd. Nid yw Sustrans yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ddanfon y wobr berthnasol na boddhad yr enillydd gyda’r eitem(au). Cysylltwch â’r cwmni a roddodd y wobr yn y sefyllfa hon.

66.

Ni all yr hyrwyddwyr dderbyn cyfrifoldeb am golled neu lygriad data ar ei daith.

67.

Ceidw’r hyrwyddwyr yr hawl i ganslo neu dynnu Gwobrau Dyddiol yn ôl, felly hefyd unrhyw gystadlaethau gwobrau eraill sy’n gysylltiedig â’r Her ar unrhyw adeg.

68.

Gall yr hyrwyddwyr amnewid unrhyw wobr a gaiff ei rhoi fel rhan o’r ymgyrch hwn ag un o’r un gwerth neu werth uwch, fel y penderfyna’r hyrwyddwr, yn llwyr ar ei ddisgresiwn ei hun.

Telerau ac amodau ychwanegol

69.

Ni chewch addasu logo nac adnoddau Stroliwch a Roliwch Sustrans, na natur y gystadleuaeth, oni bai fod caniatâd ysgrifenedig yn cael ei roi gan dîm Stroliwch a Roliwch Sustrans. Gellir gwneud ceisiadau trwy anfon ebost at bigwalkandwheel@sustrans.org.uk.

70.

Ni chewch addasu enw cystadleuaeth Stroliwch a Roliwch Sustrans. Rhaid cyfeirio at y gystadleuaeth fel naill ai “Stroliwch a Roliwch Sustrans”, “Stroliwch a Roliwch Sustrans/Big Walk and Wheel”, neu ‘Sustrans Big Walk and Wheel”.

71.

Ni chaniateir ichi ddefnyddio cystadleuaeth Stroliwch a Roliwch Sustrans i greu incwm neu elw heblaw am godi arian i Sustrans. Fodd bynnag, A BWRW BOD ysgolion yn cymryd rhan yn Stroliwch a Roliwch Sustrans, caniateir iddynt godi arian i’w hysgol eu hunain yn ystod y gystadleuaeth.

72.

Rhaid ichi beidio â defnyddio cystadleuaeth Stroliwch a Roliwch Sustrans mewn unrhyw ffordd sy’n niweidiol i enw da Sustrans.

73.

O gofrestru ar wefan Stroliwch a Roliwch Sustrans, ystyrir eich bod wedi derbyn y telerau ac amodau hyn.

74.

Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd a’n gwybodaeth am ddefnyddio cwcis ar wahân, os gwelwch yn dda.