Noddwr cefnogol

Cynlluniau gwersi ysgolion uwchradd

Gweler ein dogfen trosolwg 10 diwrnod am drosolwg o’r 10 cynllun gwers dyddiol ar gyfer ysgolion uwcharadd

Diwrnod 1 Teithio Llesol Anhygoel

Diwrnod 1 Teithio Llesol Anhygoel

Cyflwyno teithio llesol ac egluro ei fanteision yw nod y gweithgaredd ysgrifennu creadigol hwn.

Diwrnod 2 Beicio i bawb

Diwrnod 2 Beicio i bawb

Cyflwynwch amrywiol fathau o feiciau a defnyddwyr beiciau gan ddefnyddio’r set hon o weithgareddau Beicio i Bawb.

Diwrnod 3 Aer Anhygoel

Diwrnod 3 Aer Anhygoel

Defnyddiwch ddata’r Adran Drafnidiaeth i archwilio tueddiadau traffig ffyrdd cenedlaethol a rhanbarthol. Cyfrifwch allyriadau carbon deuocsid y daith i’r ysgol ar gyfer amrywiol ddulliau trafnidiaeth.

Diwrnod 4 Dychymyg anhygoel

Diwrnod 4 Dychymyg anhygoel

Anogwch ddisgyblion i gymryd perchnogaeth o’u dyfodol a dychmygu byd y buasent yn falch o fyw ynddo. Mae’r wers yn cynnwys fideo gan yr awdur Rob Hopkins, sefydlydd y mudiad Transition, sy’n mynd am dro drwy 2030

Diwrnod 5 Siwrneiau Meddylgar Anhygoel

Diwrnod 5 Siwrneiau Meddylgar Anhygoel

Ymarfer meddylgarwch i annog disgyblion i ddefnyddio eu synhwyrau i fod yn fwy ymwybodol o’u hamgylchedd a’i werthfawrogi.

Diwrnod 6 Beicio Anhygoel

Diwrnod 6 Beicio Anhygoel

Cyflwyno newid hinsawdd ac o ble daw allyriadau’r Deyrnas Unedig. Anogwch fyfyrwyr i archwilio sut gellir lleihau allyriadau.

Diwrnod 7 Siwrneiau anhygoel o bedwar ban byd

Diwrnod 7 Siwrneiau anhygoel o bedwar ban byd

Helpwch i feithrin empathi ac ymwybyddiaeth fyd-eang drwy feddwl am y teithiau i’r ysgol a wneir gan blant o bedwar ban byd. Anogwch ddychymyg, creadigrwydd a datblygwch sgiliau darlunio a/neu wneud fideos drwy ofyn i ddisgyblion greu siwrne ddychmygol wedi’i ysbrydoli gan yr hyn y gwnaethant ei ddysgu.

Diwrnod 8 Eich Siwrne Anhygoel

Diwrnod 8 Eich Siwrne Anhygoel

Anogwch ddisgyblion i feddwl am eu taith arferol i’r ysgol a sut brofiad maen nhw’n ei gael arni gyda’r gweithgaredd darlunio hwn.

Diwrnod 9 Ymyraethau Anhygoel

Diwrnod 9 Ymyraethau Anhygoel

Defnyddiwch y cardiau Trymps Strydoedd yn y gweithgaredd chwarae rôl hwn i gyflwyno disgyblion i’r ymyraethau sy’n gallu annog teithio llesol. Codwch ymwybyddiaeth o’r heriau y mae’n rhaid eu goresgyn er mwyn cyflawni newid drwy weithio drwy’r senarios a ddarperir.

Diwrnod 10 Cynllunio Anhygoel

Diwrnod 10 Cynllunio Anhygoel

Defnyddiwch wahanol offerynnau mapio i gyflwyno dulliau cynllunio eu llwybrau ar gyfer teithiau beicio i’ch disgyblion.