Noddwr cefnogol

Gwobrau dyddiol i ysgolion

Bydd pob ysgol yn cael eu cynnwys mewn rafflau dyddiol i ennill gwobrau os bydd mwy na 15% o’ch ysgol yn cerdded, defnyddio cadair olwyn, yn sgwtera neu’n beicio i’r ysgol fesul diwrnod o’r her. Mae’r gwobrau i’w hennill yn cynnwys ategolion ac offer i helpu eich ysgol i deithio’n egnïol. Mae’r pdf ffyrdd o gymryd rhan yn yr her yn dangos y siwrneiau/gweithgareddau sy’n cyfrif tuag at y trothwy 15% ar gyfer eu cynnwys mewn raffl ar gyfer plant sy'n wynebu rhwystrau penodol i gyfranogi

WJ Markings

WJ Markings

WJ yw’r arbenigwyr arweiniol ym myd busnes marcio ffyrdd, a’u gweledigaeth yw ’Darparu Gwasanaeth Cynaliadwy Eithriadol’.

Dyma maen nhw am ei roi i un ysgol gynradd:

 • Marciau buarth ysgol pwrpasol, fydd yn cael eu dewis gan y plant i gael marciau sy’n cynrychioli eu hysgol orau. Bydd y marciau creadigol yma yn creu cyfleoedd dysgu egnïol fydd yn bywiogi amgylchedd yr ysgol.

Mae WJ yn arbenigwyr gosod marciau ffyrdd parhaol a dros dro, stydiau ffyrdd ac arwynebeddau ffrithiant uchel wedi’u lliwio, yn ailwynebu arwynebeddau a gosod camerâu cyflymder cyfartalog. Mae dull cydweithredol y cwmni hwn yn canolbwyntio ar greu gwerth i’w cymunedau o randdeiliaid eu hunain, yn lleol ac yn genedlaethol, a thrwy eu menter Thinking Community, maen nhw wedi ysbrydoli mwy na 42,000 o fywydau yn y 4 blynedd ddiwethaf.

Micro Scooters

Micro Scooters

Micro Scooters yw’r brand arobryn sydd wedi gweddnewid y daith i’r ysgol i’r daith sgwtera wych rydyn ni’n gyfarwydd â hi erbyn hyn! Mae Micro’n gweithio’n ddiflino i hyrwyddo sgwtera ar y daith i’r ysgol fel dull teithio sy’n gyflymach, yn iachach, yn wyrddach, yn fwy diogel, ac, yn bwysicaf oll, yn fwy o hwyl.

Micro Scooters, yn cynnig gwobrau ardderchog i ysgolion buddugol a’u cefnogwyr yn ystod her y Stroliwch a Roliwch Sustrans.

Mae’r gwobrau yn cynnwys:

 • 10 o Micro Scooters ar gyfer ysgolion cynradd
 • Dau Micro Scooter ar gyfer ysgolion uwchradd
 • Hamperau o 35 o ategolion Micro ar gyfer pedair ysgol

Mae sgwteri Micro Scooters yn adnabyddus am ddiogelwch a chryfder eu cynnyrch. Yn wydn, yn syml ac yn llawn hwyl, mae Micro Scooters yn trawsnewid y ffordd mae plant ac oedolion yn darganfod, mwynhau ac archwilio’r byd.

Cyclehoop

Cyclehoop

Mae Cyclehoop yn creu parcio a seilwaith arloesol ar gyfer pawb. Mae ganddynt nwyddau lliwgar, o safon ar gael yn arbennig ar gyfer pobl ifanc ac ysgolion.

Mae Cyclehoop yn rhoi’r canlynol yn wobrau i dair ysgol:

 • 1x Pwmp Beic Lliwgar i’w ddefnyddio dan do

Mae ein Pympiau Beic Dan Do yn wydn, yn gwrthsefyll triniaeth hegr, ac wedi’u dylunio i gael eu defnyddio’n helaeth gan y cyhoedd. Gellir eu gosod dan do neu mewn mannau y tu allan wedi’u cysgodi. Bydd tri ysgol fuddugol yn derbyn pwmp lliwgar arbennig wedi’i addurno ag eiconau beiciau difyr.

Cwmni cyfeillgar yw Cyclehoop sy’n arbenigo mewn parcio a seilwaith beicio arloesol. Mae nwyddau Cyclehoop wedi’u dylunio gan feicwyr gyda phobl gyffredin dan sylw, er mwyn galluogi pob mathau o leoedd i fod yn gyfeillgar i feicwyr, a’r gwir yw bod hynny’n golygu lleoedd iach a chynaliadwy.

Mae Cyclehoop yn gweithio gydag ysgolion i ddarparu parcio, cysgodfeydd ac ategolion defnyddiol ar gyfer beiciau, i helpu pobl ifanc i storio, diogelu a chynnal eu beiciau. Gallwch ddysgu mwy am eu nwyddau neu gallwch ofyn am ddyfynbris wedi’i deilwra.

Gyda’r cod ‘HoopBig’ gallwch dderbyn disgownt o 10% ar archebion cyn 30 Mai 2022.

Broxap

Broxap

Broxap Ltd. yw un o ddylunwyr, cynhyrchwyr a gosodwyr mwyaf blaenllaw’r Deyrnas Unedig.

Mae Broxap yn cynnig mannau parcio lliwgar i ddwy ysgol gynradd fuddugol. Bydd yr ysgolion buddugol yn cael dewis lliwiau’r raciau beiciau i ddarparu man parcio hwyliog, dengar ar gyfer sgwteri a beiciau eu disgyblion.

 • un rac beiciau, yr ysgol i ddewis y lliw
 • un rac sgwteri, yr ysgol i ddewis y lliw

Mae Broxap yn gweithio gydag adrannau Addysg, Awdurdodau Lleol, Penseiri a Chontractwyr ymysg eraill, ac maen nhw wedi gwneud enw da fel darparwr a gosodwr cysgodfeydd, standiau a raciau beiciau ledled y Deyrnas Unedig ers blynyddoedd lawer. Mae Broxap yn fusnes teuluol sy’n cynnig nwyddau o safon sy’n addas i gyllideb y prynwr ac mae’n cyflenwi ei wasanaeth yn brydlon.

Extreme Mountain Bike Show

Extreme Mountain Bike Show

Yr Extreme Mountain Bike Show yw’r Tîm pennaf yn y Deyrnas Unedig ac Ewrop am arddangos Beicio Mynydd, Treialon/BMX, dan arweiniad Danny Butler, sydd wedi bod yn Bencampwr Treialon Beicio Mynydd Prydeinig ac Ewropeaidd droeon.

Mae’r Extreme Mountain Bike Show yn rhoi’r canlynol yn wobr i un ysgol:

 • Sioe arddangos safonol yn cynnwys 30 munud o driciau a styntiau syfrdanol.

Mae tîm yr Extreme Mountain Bike Show yn cynnig adloniant byw, eithafol, diffwdan. Mae ganddynt fwy na 10 mlynedd o brofiad, ac maen nhw’n arbenigo mewn arddangos triciau a styntiau mewn sioeau teuluol, digwyddiadau byw, darllediadau ac, wrth gwrs, ysgolion! Maen nhw’n defnyddio eu hoffer sioe arbenigol eu hunain, sy’n cynnwys goleuadau a chyflenwad pŵer solar, a’r Extreme Mountain Bike Show yw’r unig Dîm Beicio Mynydd ecogyfeillgar yn y Deyrnas Unedig.

Central England Cooperative

Central England Cooperative

Cydweithredfa lwyddiannus, annibynnol, dan arweiniad y gymuned a dan berchnogaeth ein Haelodau yw’r Central England Co-operative.

Mae’r Central England Co-operative yn rhoi’r canlynol i un ysgol:

 • 4x hamper o nwyddau Masnach Deg

Bydd ysgol arall yn cael:

 • 35x talebau Co-op gwerth £10

Mae treftadaeth falch y Central England Co-operative yn dyddio’n ôl mwy nag 165 o flynyddoedd, ar erbyn heddiw maen nhw’n masnachu mewn 16 o siroedd drwy fwy na 400 o allfeydd marchnata. Maen nhw’n buddsoddi 1% o’r elw masnachu i gefnogi grwpiau ac achosion da lleol drwy’r Gronfa Buddrannau Cymunedol. Wedi’u llywio gan y gwerthoedd Cydweithredol rhyngwladol – Hunangymorth, Hunan-gyfrifoldeb, Democratiaeth, Cydraddoldeb, Chwarae Teg a Chydsafiad, y pwrpas yw creu cymdeithas gynaliadwy i bawb.

The Little Bike Company

The Little Bike Company

Manwerthwr a dosbarthwr beiciau ysgafn i blant yw’r Little Bike Company. Mae’r Little Bike Company yn noddi’r wobr ganlynol i un ysgol:

 • 1x beic Woom
 • 1x pecyn ategolion Woom

Lansiwyd cwmni beiciau Woom yn 2013, ac mae’r cwmni Awstriaidd yn arbenigo mewn beiciau, ategolion a dillad beicio o ansawdd uchel i blant. Mae beiciau Woom yn ysgafn iawn, ac wedi’u dylunio yn ôl anghenion pobl ifanc. Eu beiciau nhw yw un o’r casgliadau beiciau sy’n gwerthu orau ledled Ewrop a’r UDA erbyn hyn.

Sefydlwyd y Little Bike Company yn 2012, a’r busnes teulu hwn yw mewnforiwr a dosbarthwr ecsgliwsif beiciau Woom yn y Deyrnas Unedig. Crëwyd y Little Bike Company er mwyn galluogi mwy o blant i fwynhau manteision beicio, drwy gynnig cyfres o feiciau ysgafn a gaiff eu cynhyrchu i’r safon uchaf.

Frog Bikes

Frog Bikes

Mae Frog Bikes yn dylunio amrywiaeth o feiciau ysgafn o safon, yn arbennig ar gyfer plant. Mae Frog Bikes am roi’r canlynol i un ysgol gynradd am ddim:

 • 1 x Frog 52 gwerth hyd at £450!

Mae Frog Bikes yn wneuthurwr blaenllaw o feiciau ysgafn arobryn i blant. Sefydlwyd y cwmni gan Jerry a Shelley Lawson yn 2013 ar ôl chwilio’n ofer am feiciau i’w plant. Cefnodd y ddau ar eu gyrfaoedd corfforaethol a mynd ati i greu beiciau o’r radd flaenaf sy’n cyfarch anghenion ac anatomeg benodol plant.

Mae eu cyfres o feiciau ergonomig, a ddyluniwyd ar y cyd â gwyddonwyr chwaraeon ym mhrifysgol Brunel, yn cynnwys beiciau balans, beiciau pedalau cyntaf, beiciau hybrid, ffordd, MTB a thrac, i bob oedran, lefel gallu ac i’r holl ddisgyblaethau beicio. Mae Frog Bikes yn gweithio gyda nifer fawr o siopau, sefydliadau, ysgolion, cynghorau a mwy.

ddysgu mwy, ewch draw i’w tudalennau Partner.

Bike Club

Bike Club

Gwasanaeth tanysgrifio misol cyntaf y DU ar gyfer beiciau plant yw Bike Club, ac mae’n cynnig beiciau o safon uchel i blant y gellir eu cyfnewid wrth i blant dyfu. Sefydlwyd Bike Club yn 2016 gan dîm sy’n ŵr a gwraig, Alexandra Rico-Lloyd a James Symes.

Mae Bike Club yn cynnig y canlynol i dair ysgol:

 • 1x Aelodaeth am ddim i Bike Club am 12 mis a Bwndel Ategolion sy’n cynnwys Helmed, Goleuadau a Photel.

Mae Bike Club yn gweddnewid perchnogaeth beiciau plant drwy wneud beiciau yn fwy hygyrch i deuluoedd. Ymunwch â rhagor na 40,000 o aelodau Bike Club a gallwch gyfnewid beic eich plentyn am y maint nesaf wrth iddynt dyfu, gan arbed amser ac ymdrech.

Wyddoch chi, i sicrhau bod plant yn beicio ar feic o’r maint cywir, bydd angen prynu wyth ohonynt cyn eu pen-blwydd yn 12 hyd yn oed! Mae defnyddio beic o’r maint cywir yn hwyluso beicio plentyn, yn hwb i’w hyder ac yn rhoi’r cyfle gorau iddynt syrthio mewn cariad gyda ffordd iachus o fyw.

Kiddimoto

Kiddimoto

Kiddimoto yw cwmni beiciau balans gwreiddiol y Deyrnas Unedig. Mae Kiddimoto yn cynhyrchu amrywiaeth eang o feiciau balans arobryn ac ategolion i gyd-fynd â’u beiciau, fel helmedi beicio, clychau, menig a phadiau. Crëir y cwbl yn eu pencadlys cefn gwlad yng Ngwlad yr Haf, ac maen nhw wedi tyfu o fod yn sioe-un-dyn i fod yn gwmni byd-eang llwyddiannus sydd wedi ennill llu o wobrau.

Mae Kiddimoto yn noddi’r wobr hon i un ysgol:

 • 35 o glychau beiciau Kiddimoto.

Nod pennaf Kiddimoto yw helpu rhieni i wneud anturiaethau beicio eu plant bach gwerthfawr yn haws, yn fwy diogel, ac yn gofiadwy. Mae’r beiciau balans hyn yn offeryn delfrydol i dywys plant bach iawn o fod yn gerddwyr sigledig i fod yn feicwyr go iawn ar ddwy olwyn.

Rhwng eu beiciau hyfryd a’u hoffer diogelwch ac amddiffyn, mae Kiddimoto’n cynnig y cwbl.

Gwobr raffl arolwg cyn digwyddiad a Gwobr raffl arolwg wedi’r digwyddiad

Schwalbe

Schwalbe

Mae Schwalbe, cwmni sy’n cael ei redeg gan y teulu Bohle ers ei sefydlu yn 1973, wedi tyfu o wreiddiau diymhongar i fod yn frand byd-eang sy’n cynhyrchu degau o filiynau o deiars a thiwbiau bob blwyddyn.

Mae Schwalbe yn cynnig:

 • 50 pecyn sedd beic brand Schwalbe gyda thiwbiau mewnol a dau lifer teiars i enillydd raffl yr arolwg ymlaen llaw
 • 50 pecyn sedd beic brand Schwalbe gyda thiwbiau mewnol a dau lifer teiars i enillydd raffl yr arolwg dilynol

Mae Schwalbe yn gweithio’n ddi-baid i gynhyrchu’r teiars sy’n perfformio orau, boed hynny ar gyfer beicio ar y ffordd, teithio, cymudo, beicio mynydd, neu eFeiciau neu Feiciau Cargo. Mae rhai o deiars y cwmni wedi dod yn adnabyddus ledled y byd, fel y Magic Mary a’r Racing Ralph, sydd wedi llwyddo ar y lefelau cystadleuol uchaf a’r Marathon a’r Marathon Plus sy’n cadw olwynion beicwyr teithiol a’r rhai sy’n beicio i’r gwaith yn troi am filltiroedd lawer.