Noddwr cefnogol

COVID-19

Ni wyddom yn union beth fydd gan 2022 i’w gynnig yn nhermau cyfyngiadau coronafeirws. Bydd plant yn gallu cymryd rhan yn Stroliwch a Roliwch Sustrans p’un ai byddan nhw’n teithio i’r ysgol neu’n dysgu o gartref.

Ar gyfer plant sy’n dysgu o gartref oherwydd coronafeirws, bydd siwrne egnïol o gartref neu 30 munud o weithgaredd corfforol yn y cartref yn cyfrif at yr her eleni. Gweler ein tudalen Cynnwys Pawb am syniadau ar gyfer gweithgareddau corfforol.

Rydym hefyd wedi dylunio ein hadnoddau ar gyfer ysgolion i fod yn addas ar gyfer sefyllfaoedd pan fo disgyblion yn dysgu o bell.

COVID-19 a theithio llesol

Mae teithio llesol yn bwysicach nag erioed

Mae’r daith i’r ysgol yn ffordd hawdd o gynnwys ymarfer corff rheolaidd yn arferion dyddiol plant. Mae Stroliwch a Roliwch Sustrans, y Big Pedal gynt, wastad wedi bod â’r nod o helpu plant fwynhau manteision corfforol a llesiant teithio llesol. Mae ein hymrwymiad i gadw plant yn egnïol ac yn iach yn parhau. Gall cymryd rhan yn Stroliwch a Roliwch Sustrans 2022 hefyd helpu i annog y rhai sy’n dysgu o bell i fod yn egnïol yn ystod y dydd. Naill ai drwy wneud siwrne egnïol arall gydag aelod o’u teulu neu drwy wneud gweithgaredd corfforol gartref.

Mae yna lawer o fuddion yn perthyn i deithio’n llesol, yn enwedig yn ystod pandemig. Mae teithio llesol yn dda iawn i’ch iechyd corfforol a’ch llesiant meddyliol, mae’n helpu i leihau tagfeydd traffig o gwmpas giatiau’r ysgol, ac mae’n hawdd ei wneud mewn modd sy’n ddiogel o ran COVID-19.

Mae’r Adran Addysg wedi dweud bod annog teithio llesol yn helpu i “alluogi disgyblion i fod yn weithgar yn gorfforol gan annog cadw pellter cymdeithasol.”

Arweiniodd y cyfnodau clo COVID-19 lawer o bobl i feddwl am y dyfodol gwyrddach, tecach maen nhw am ei weld ar ôl y pandemig. Mae cymryd rhan yn Stroliwch a Roliwch Sustrans yn gyfle gwych i sefydlu neu gynnal arferion newydd, ac annog pobl i wneud mwy o siwrneiau egnïol i’r ysgol ac i leoedd eraill. Dylai pob ysgol annog teuluoedd i ddilyn y canllawiau coronafeirws lleol.

Sut fydd Stroliwch a Roliwch Sustrans yn gweithio os bydd rhai disgyblion yn dysgu o bell oherwydd coronafeirws?

Bydd angen cofnodi’r holl weithgareddau Stroliwch a Roliwch gan athrawon ar wefan Stroliwch a Roliwch Sustrans yn ddyddiol. Mae hyn yn cynnwys gweithgareddau corfforol dysgwyr yn y cartref a siwrneiau egnïol o’r cartref a hefyd unrhyw siwrneiau egnïol i’r ysgol a wneir gan blant sy’n mynychu’r ysgol.

Anogwn athrawon i ddefnyddio eu dull arferol o gyfathrebu gyda disgyblion i ddarganfod faint o’r rhai sy’n dysgu o bell sydd wedi gwneud siwrneiau egnïol neu wedi cymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol bob dydd. Gallai hyn fod ar ffurf arolwg dwylo i fyny neu neges ddigidol gan bob disgybl.

Mae’r adnoddau wedi cael eu cynllunio gydag ystyriaeth i ddysgu o bell. Ein nod yw rhoi opsiynau i ddisgyblion sydd heb fynediad at gyfrifiadur pan fo hynny’n berthnasol.