Noddwr cefnogol

Diwrnod Codi Arian Dwi’n Anhygoel

Dathlwch ar eich diwrnod olaf o gymryd rhan yn Stroliwch a Roliwch Sustrans.
Drwy wisgo eich dillad eich hunain, codi arian a chynnwys pawb.

Teithiau iach, sef beicio, cerdded, defnyddio cadair olwyn neu sgwtera – maen nhw’n anhygoel. Maen nhw’n dda i’r amgylchedd, ac yn dda i’ch iechyd. Rydyn ni’n meddwl bod hynny’n rhywbeth i’w ddathlu.

Rydym ni am ddathlu ymdrechion anhygoel eich disgyblion wrth iddynt gymryd rhan yn Stroliwch a Roliwch Sustrans a dysgu am fanteision teithio llesol.

Mae’r Diwrnod Dwi’n Anhygoel yn gyfle ardderchog i gynnwys eich holl ddisgyblion yn Stroliwch a Roliwch Sustrans. Awgrymwn eich bod yn ei gynnal ar ddiwrnod olaf Stroliwch a Roliwch. Os na allwch chi gymryd rhan ar y diwrnod hwnnw, gallwch ddewis unrhyw ddiwrnod arall yn ystod yr her.

Mae’n gyfle perffaith hefyd i wneud yn siŵr bod eich holl siwrneiau wedi’u cofnodi ar wefan Stroliwch a Roliwch Sustrans.

Gallwch hefyd ddefnyddio’r diwrnod i godi arian i Sustrans, anfonwch ebost at fundraising@sustrans.org.uk am fwy o wybodaeth.

Ar hyd y blynyddoedd, mae miloedd o blant ledled y Deyrnas Unedig wedi gwisgo i fyny yn ystod Stroliwch a Roliwch Sustrans. Mae pawb yn cael hwyl a sbri ac yn codi arian i Sustrans ar yr un pryd.

Dyma sut mae’n gweithio:

1. Dweud wrth rieni

Lawrlwythwch ein llythyr i’w anfon i rieni.

2. Annog y plant i wisgo rhywbeth o’u dewis eu hunain

3. Gweithgareddau ychwanegol

Cofnodwch eich siwrneiau

ar wefan Stroliwch a Roliwch i ddarganfod eich sgôr derfynol.

Cyhoeddwch enillwyr eich ysgol

Os byddwch yn cynnal unrhyw gystadlaethau o fewn eich ysgol (e.e. ymdrech unigol orau, canlyniad dosbarth gorau) bachwch ar y cyfle i gyhoeddi’r enillwyr.

4. Codi arian i Sustrans

Gofynnwch i’r holl ddisgyblion sy’n gwisgo i fyny i gyfrannu £1. Casglwch a chyfrannwch yr arian i Sustrans (manylion isod ar gyfer gwneud hyn) neu gallech ei ddefnyddio tuag at brosiectau teithiau iach eich ysgol.

Mae eich cefnogaeth yn gwneud gwahaniaeth

Os byddwch yn dewis codi arian ar eich Diwrnod Dwi’n Anhygoel, diolch!

Mae’r holl arian a godir i Sustrans yn ein galluogi i gynnal Stroliwch a Roliwch a bydd yn ein helpu i alluogi miloedd o blant i gerdded, defnyddio cadair olwyn, sgwtera neu feicio i’r ysgol bob dydd – gan wneud y daith i’r ysgol yn fwy diogel ac yn iachach. Hoffem weld pob plentyn yn mwynhau siwrne iachach, hapusach a mwy diogel i’r ysgol.

Ewch i wefan Sustrans i ddysgu mwy amdanom ni.

Talu’r arian i mewn

Siec

Anfonwch siec sy’n daladwy i Sustrans, ynghyd ag enw a chyfeiriad eich ysgol, i:

Imi Farmer
Tîm Gofalu am Gefnogwyr
Sustrans
2 Cathedral Square
College Green
Bristol
BS1 5DD

Neu mae’n hawdd gwneud taliad ar-lein gan ddefnyddio’r ddolen hon.

Hoffech chi dalu mewn ffordd wahanol? Dim problem, anfonwch ebost at fundraising@sustrans.org.uk